Кәсіптік мемлекеттік аппаратты құру жолында

Мемлекеттік саясаттың ең негізгі стратегиялық тетігі мемлекеттік қызмет болып табылады. Мемлекеттік қызметтің кәсібилігі меритократиялық  негізде құралған, нәтижелік, тұрақтылық, қайта жасақталған және қоғамға есеп беретін,  мемлекеттік басқаруда бәсекеге қабілетті жүйені қамтамасыз етіп және халыққа қызмет көрсете алатындығы басты мақсат болып табылады.

Қазіргі кезде, нақты бес реформаны жүзеге асыру мақсатында «100 нақты қадам» Ұлттық жоспары іске асырылып жатыр. Реформаның біріншісі және Ұлттық жоспардың бірінші 15 қадамы кәсіби, тәуелсіз және тұрақты мемлекеттік аппаратты құруға арналған.

Бүгінгі кезде, жаңа мемлекеттік қызметтің моделінің негізгі нүктелері келесілер болып табылады:

Бірінші, мемлекеттік қызметке кіру кезі модернизацияланған, атап айтқанда «Б» корпусы әкімшілік мемлекеттік қызметке алғаш кіретін немесе мемлекеттік қызметті тоқтатып қайта кіретін азаматтар іріктеудің үш кезеңнен өтуіне тура келеді,  1) мемлекеттік тілді және ҚР заңдарын тестілеу нәтижесі арқылы алынған сертификат, 2) жеке басы және қасиетін бағалауды автоматтандырылған негізде берілген қорытынды, 3) белгілі бір конкурс жарияланған мемлекеттік органдарда әңгімелесуден өту.  Тестілеуден өту аса маңызды рөл атқарады, себебі бос лауазымға лайықты кандидатты іріктеу және мемлекеттік қызметтік жүйеге деген сенімділік осы кезден бастап қалыптасады. Сол себептен тестілеудің ашықтылығы барынша жүзеге асырылып, қадағалануда. Қазіргі кезде бірте-бірте кандидаттардың заңды жақсы білу керектілігіне қоса оның жеке басы мен қасиеттері де жұмысқа қабылдануда айрықша көңіл бөлінуде, себебі кандидаттың заңды білуі мен қабілеттілігі қызметте пайдалануда үлкен пайдасын тигізеді.

 Екінші, біз мемлекеттік қызметте ілгері турған бос лауазымға бірте-бірте көтерілетін  мемлекеттік қызметтің мансаптық жүйесіне көштік.

Енді бос турған лауазымдық қызметке тұру объективті, демократиялық ашық болды, сол себепте біліктілік талабы сай кандидат бос тұрған лауазымдық қызметке өзінің білімі мен біліктілігін конкурста көрсетіп, қызметке тұруына болады.

Бұл тәжірбие алдыңғы мемлекеттер, оның ішінде Германия, Франция, Жапония сияқты мемлекеттерден алынды, онда жалпы конкурс ең төменгі бос лауазымға жарияланады, ал ішкі конкурс — жоғарғы тұрған бос лауазымдардың орындарына жарияланады.

Заманауи мемлекеттік қызметте меритократия қағидасы жарқын және ашық түрде қолданады, бұл мемлекеттік аппарат институтын біріктіре түседі және мемлекеттік қызметтің имиджін көтереді.

2018 жылы ішкі конкурс бойынша, Алматы қаласының жергілікті атқару органдарында ең төменгі лауазымнан жоғарғы тұрған лауазымға 108 (69,2%) мемлекеттік қызметшілер конкурс негізінде орналасқан.

Конкурс өткізудің ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында, белгілі талапқа сай қоғамдық ұйымдардың өкілдерінен тәуелсіз бақылаушылар пулы құрылды, (қоғамдық қор, тәуелсіз палата ұйымдары, этномәдениет бірлестігі және т.б.)   сол себепте жаңа моделдік шеңберде кез-келген білікті және адал мемлекеттік қызметшіге өзінің мансаптық өсуіне кедергі жоқ.

 Үшінші, мемлекеттік қызметке жаңадан келген мемлекеттік қызметшіге мансаптық өсу жолында кәсіби біліктілік пен бейімделу үлкен рөл атқарады.

Жас мемлекеттік қызметшілер мемлекеттік қызметке тез бейімделу мақсатында, мемлекеттік органдарында коллективте сыйлы мемлекеттік қызметшілер санатынан тәлімгерлер институты бекітілген, тәлімгер жас мемлекеттік қызметшіге барлық жағынан көмек көрсетеді. Тәлімгерлердің мансабын көтеру мақсатында оларға сыйлықақылар тағайындалады.

   Төртінші, былтырғы жылдың желтоқсан айынан бастап Алматы қаласының әкімдігіне жаңа факторлы-балдық шкала бойынша еңбек ақы төлеу жүйесі енгізілді, осылай жұмыс нәтижелері бойынша мемлекеттік қызметшілердің айлықақылары көтерілді. Мемлекеттік қызметшілерді заңды тұрғыда мотивациялау мақсатында, мемлекеттік қызметшілерді бағалау және көтермелеу енгізілді. Осыған сәйкес, мемлекеттік қызметшінің жұмыс нәтижесін бағалау бойынша бонус төленеді. Бүгінгі кезде, мемлекеттік қызметшінің жеке жұмыс жоспары бойынша бағалау нәтижесі, индикаторлық жетістігіне сәйкес болып келеді және мемлекеттік қызметшінің қызметін бағалау методикасы бүгінгі кезде жұмыс жасауда.

Бесінші,   мемлекеттік қызметшінің кәсіби дамуына үлкен көңіл бөлінуде.

Мемлекеттік қызметшінің біліктілігін көтеру мақсатында оқу нормасы бекітілген, соған сәйкес мемлекеттік қызметші кем дегенде үш жылда бір рет біліктілік талабы көтеріліп тұрады. Біліктілік талабын көтеру мақсатында жүргізілген семинарлар тәжірбиелік характерді басшылыққа алады және олар мемлекеттік қызметшілерге арналады. Одан басқа, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін көтеру мақсатында, арнайы бағдарламалар жасалынады(бастамашылық, жауапкершілік, қызметті тұтынушыға және оны хабарландыруға бағдарлану, қызметті басқару, шешім қабылдау және т.б ). Мемлекеттік қызметшілер қайта дайындық пен біліктілігін ҚР Президенті жанындағы Мемлекеттік басқару Академиясында және оның филиалдарында көтереді.

Қазіргі кезде заманауи және кәсіби мемлекеттік аппаратты құру басты талап екендігін сезіне отырып, біз мемлекеттік қызметті модернизациялауда барлық күш жігерімізді саламыз.

ҚР Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті басшысының орынбасары  Г.Данияров

Ways of establishing professional state apparatus

Public service is a key strategic element for achieving public policy objectives. Professionalization of the public service system, based on the principles of meritocracy, performance, transparency and public accountability, is the most important factor in ensuring the competitiveness of the public administration system and the qualitative delivery of public services to the population.

In order to implement the Five Institutional Reforms, the Plan of the Nation «100 Specific Steps» is being implemented. At the same time, the first of the reforms and the first 15 steps of the Plan of the nation are aimed at the formation of a professional, autonomous and efficient state apparatus as an instrument of public and state transformations.

Today, the main parameters of the new Kazakh model of Public service are as follows:

First. The stage of admission to the civil service has been modernized, namely, a new three-stage selection system has been launched, according to which citizens, for the first time or re-entering administrative positions of Corps « B », undergo the following selection stages: 1)testing for legislation knowledge with the issuance of a certificate; 2) automated assessment of personal qualities and core competencies with the issuance of a conclusion; 3) a colloquium with a government agency announcing a competition.

Special attention is given to testing, since the selection of the most worthy candidates begins with it, and from it the trust in the public service system is initially formed. To this end, the maximum possible measures are taken to ensure the objectivity and transparency of the testing process.

Measures have been taken for phased shift from knowledge of the legislation to assessing the personal qualities of candidates and to identify the necessary basic competences; this approach allows to assess the general orientation of the candidate in the legislation and the practice of its application.

Second, we have moved to a career model of public service and promotion in a state body provides for the consistent occupation of higher grades.

The process of taking vacant positions has become more objective and democratic, in this regard, it has become possible to hold contests where any qualified candidate can demonstrate his competence on equal terms and occupate an interesting vacancy in fair competition.

A similar approach is borrowed from the practice of such leading countries of the world as Germany, France, Japan, with the general competition being held for the occupation of entry level positions, and the internal competition is held for the rest.

A striking aspect of the modern public service system is the implementation of the principle of meritocracy and the observance of this principle, which contributes to strengthening the institution of the state apparatus and enhances of the public service prestige.

In 2018, according to the results of internal competitions, 108 (69.2%) civil servants moved from their entry level positions to grade positions in local executive bodies in the city of Almaty.

In order to ensure the transparency of competitive procedures, a pool of observers has been created from among the public representatives that meet the requirements (public foundation, regulatory agencies, ethnic and cultural associations, etc.), thus, under the new model, any competent and conscientious public servant can implement his career growth.

Third. When building a career model of the civil service, an important aspect is the adaptation and professionalization of first-time citizens to the civil service.

The institute of mentoring over the “young” civil servants was strengthened. For those who first entered the civil service, an adaptation plan is drawn up for the period of their probationary period and a mentor from among experienced workers is assigned to them. In order to motivate civil servants to mentoring activities, their monetary incentives are provided in the form of allowances.

Fourth. Since December last year, the akimat of Almaty has introduced a new system of remuneration according to a point factor scale, which provides for an increase in the salaries of administrative civil servants with reference to the results of work. In order to motivate employees to work efficiently at the legislative level, a system of assessing civil servants and their remuneration is linked. Thus, the results of the evaluation of public servants will be the basis for making decisions on the payment of bonuses. The assessment itself today depends on the degree of achievement of the indicators specified in the individual work plans drawn up with employees and the corresponding methodology for assessing administrative civil servants.

Fifth. Special attention is given to the professional development of civil servants.

In order to formulate an increase the role of training, a norm is fixed, according to which administrative civil servants undergo advanced training at least once every three years. The programs of advanced training seminars are practice-oriented and are developed for target groups of civil servants. In addition, special programs were developed aimed at developing the required competencies of employees (initiative, communication, analyticity, strategic thinking, quality orientation, etc.). Civil servants undergo retraining and improve their skills at the Academy of Public Administration under the President and its branches.

An important factor for our country is the formation of a modern, professional and state apparatus and we will make every effort to further modernize the public service.

Deputy Head of the Department of the Agency of the Republic of Kazakhstan for Civil Service Affairs and Anti-Corruption in Almaty — Gennady Daniyarov

Пути формирования профессионального государственного аппарата

Государственная служба является ключевым стратегическим звеном для достижения целей государственной политики.  Профессионализация системы государственной службы, основанная на принципах меритократии, эффективности, результативности, транспарентности и подотчетности обществу, является важнейшим фактором в обеспечении конкурентоспособности системы государственного управления и качественного оказания государственных услуг населению.

В целях реализации  Пяти институциональных реформ выполняется План нации «100 конкретных шагов». При этом, первая из реформ и первые 15 шагов Плана нации нацелены на формирование профессионального, автономного и эффективного госаппарата как инструмента общественных и государственных преобразований.

Сегодня основные параметры новой казахстанской модели государственной службы сводятся к следующему:

Первое. Модернизирована стадия поступления на государственную службу, а именно заработала новая трехступенчатая система отбора, согласно которой граждане, впервые или вновь поступающие на административные должности корпуса «Б», проходят следующие этапы отбора: 1) тестирование на знание законодательства с выдачей сертификата; 2) автоматизированную оценку личных качеств и базовых компетенций с выдачей заключения; 3) собеседование в государственном органе, объявившем конкурс.

Особое внимание уделено тестированию, поскольку именно с него начинается отбор наиболее достойных кандидатов и с него первоначально формируется доверие к системе государственной службы. С этой целью принимаются максимально возможные меры по обеспечению объективности и прозрачности процесса тестирования.

Приняты меры по поэтапному смещению акцента со знания законодательства к оценке личных качеств кандидатов и выявлению необходимых базовых компетенций, такой подход позволяет оценить общую ориентированность кандидата в законодательстве и практике его применения.

Второе, мы перешли к карьерной моделе государственной службы и продвижение по службе в государственном органе предусматривает последовательное занятие вышестоящих должностей.

Процесс занятия вакантных должностей стал более объективным и демократичным, в этой связи, стало возможным проводить конкурсы, где любой соответствующий требованиям кандидат, может на равных условиях демонстрировать свою компетентность и в честной конкуренции занять интересующую его вакансию.

Подобный подход заимствован из практики таких ведущих стран мира, как Германия, Франция, Япония, при этом общий конкурс проводится для занятия низовых должностей, а внутренний — для остальных.

Ярким аспектом современной системы государственной службы является реализация принципа меритократии и соблюдения данного принципа, который способствует укреплению института государственного аппарата и повышает престиж  государственной службы.

В 2018 году по местным исполнительным органам в городе Алматы, по результатам внутренних конкурсов,  продвинулось с нижестоящих на вышестоящие должности  108 (69,2%) госслужащих.

В  целях обеспечения  прозрачности конкурсных процедур создан пул наблюдателей из числа представителей общественности, соответствующих предъявляемым требованиям (общественный фонд, НПО, этнокультурные объединения и т.д.), таким образом, в рамках новой модели, любой компетентный и добросовестный государственный служащий может реализовать свой карьерный рост.

Третье. При выстраивании карьерной модели государственной службы важным аспектом является адаптация и профессионализация впервые поступивших граждан на государственную службу.

Усилен институт наставничества над «молодыми» госслужащими,  для лиц, впервые поступивших на государственную службу, составляется план адаптации на период прохождения ими испытательного срока и за ними закрепляется наставник из числа опытных работников. В целях мотивации госслужащих к наставнической деятельности предусматривается их монетарное поощрение в виде надбавок.

Четвертое. С декабря  прошлого года в акимате города Алматы  внедрена  новая система оплаты труда по факторно-бальной шкале, которая предусматривает рост заработной платы административных госслужащих с привязкой к результатам работы. В целях мотивирования служащих к эффективному труду на законодательном уровне, увязана система оценки госслужащих и их вознаграждения. Так, результаты оценки деятельности государственных служащих будут основанием для принятия решений по выплате бонусов. Сама же оценка сегодня зависит от степени достижения индикаторов, указанных в составляемых со служащими индивидуальных планах работы и соответствующая методика оценки административных государственных служащих уже действует.

Пятое. Уделяется особое внимание профессиональному развитию государственных служащих.

В целях формирования повышения роли обучения закреплена норма, согласно которой административные госслужащие не реже одного раза в три года проходят повышение квалификации. Программы семинаров повышения квалификации имеют практикоориентированный характер и разрабатываются для целевых групп госслужащих. Кроме того, разработаны специальные программы, направленные на развитие требуемых компетенций служащих (инициативность, коммуникативность, аналитичность, стратегическое мышление, ориентация на качество и др.). Госслужащие проходят переподготовку и повышают квалификацию в Академии государственного управления при Президенте и его в филиалах.

Важным фактором для нашей страны является формирование современного, профессионального и государственного аппарата и мы приложим все усилия для дальнейшей модернизации государственной службы.

Заместитель руководителя Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции  по г.Алматы  Геннадий Данияров 

Transparency Kazakhstan заключил меморандум о сотрудничестве с российским Диссернетом

Transparency Kazakhstan заключил меморандум о сотрудничестве с учеными Российской академии наук, создавшими сообщество «Диссернет», которое выявляет наличие некорректных заимствований в научных исследованиях.

Отсутствие в свободном доступе диссертаций вкупе с безнаказанностью привели к тому, что в Казахстане нет преемственности исследований, не создаются научные школы, а статьи казахстанских аспирантов, соискателей и ученых публикуются в низкопробных журналах. Дополнительную угрозу состоянию науки в Казахстане несет широко развитый рынок подготовки диссертаций на платной основе. Постоянные скандалы сопровождают систему распределения научных грантов.

«Мы убеждены, что ученых, в magnum opus которых замечен плагиат, необходимо пожизненно лишать регалий, как и чиновников, уличенных в коррупции», — сообщил председатель Попечительского совета Transparency Kazakhstan Марат Шибутов.

Transparency Kazakhstan направил ряд предложений в Парламент Казахстана и Министерство образования и науки. Примечательно, что МОН поддержал идею комплексно повысить качество науки и согласился разработать пакет поправок, после принятия которых, ученые, уличенные в академической нечестности, будут лишены своих званий.

Ранее общественники обращались в АДГСПК с инициативой проверить на антиплагиат диссертационные работы, защищенные в Казахстане с 1991 года, а также принять комплекс мер по улучшению качества деятельности ученых советов.  Отказ антикоррупционной службы мотивирован истечением срока давности  фактов плагиата.

 

Изменения в правилах хранения конфиската и ревизия складов: госорганы отреагировали на исследование Transparency Kazakhstan

В конце января эксперты международной организации Transparency Kazakhstan опубликовали исследование о проблемах на складах временного хранения (СВХ) в приграничных с Китаем областях. На протяжении многих лет в них практически бесплатно хранится товар, не прошедший таможенное декларирование. Из-за чего в бюджет страны не поступают значительные суммы денег, так как конфискат приходит в негодность и не может быть реализован на торгах.

Примечательно, что Комитет государственных доходов в ответе Transparency  Kazakhstan подтвердил наличие проблемы и создал рабочие группы по  инвентаризации товаров, задержанных органами государственных доходов.

В Алматинской области к ревизии складов подключился антикоррупционный департамент, который предложил ряд системных мер по исключению коррупционных рисков в этой сфере. Также при активной поддержке антикоррупционщиков обеспечена возможность независимым экспертам принять участие в работе инвентаризационных групп.

В городе Алматы, где сосредоточено 60 СВХ и зафиксировано больше всего жалоб от владельцев СВХ, управление собственной безопасности Департамента государственных доходов проводит расследование по факту халатности.

Системным решением проблемы являются поправки, предлагаемые Комитетом государственных доходов, после одобрения которых в СВХ будет запрещено хранить продукцию, признанную вещественными доказательствами по административным и уголовным делам.

Transparency Kazakhstan продолжит отслеживать ситуацию и будет информировать общественность о принятых мерах.

Стоит отметить, что по итогам другого исследования о таможенной статистике установлено недополучение в бюджет страны около 200 млрд тенге в год только от торговли с Китаем. Реакцией стало коллективное обращение депутатов Сената в Правительство и требование Президента разобраться с коррупцией на таможне.

Публичному реестру коррупционеров быть!

Transparency Kazakhstan получил ответ от Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции, в котором чиновники выразили готовность создать публичный реестр лиц, осужденных за коррупцию в Казахстане. Антикоррупционная служба  поддержала идею о том, что подобный список, широко использующийся в международной практике, «позволит усилить гражданский контроль и повысит доверие общества к государственному аппарату».

Более того, по информации АГДСПК для скорейшего решения технических вопросов, предложения экспертов Transparency Kazakhstan рассматриваются в Администрации Президента.

Напомним, в декабре страновое подразделение глобального антикоррупционного движения Transparensy International в Казахстане предложило создать публичный реестр коррупционеров, который наглядно продемонстрирует результат борьбы с коррупцией. Власти отказали в идее, мотивировав его опасениями социального давления на лиц, осужденных за коррупцию, их родственников. В ответ общественники привели обзор международной практики, которая напротив, позволила улучшить систему отбора на государственную службу, а также снизить число повторных коррупционных правонарушений и хищений.

Следует отметить, что это не первое предложение общественников, конструктивно воспринятых государственными органами. Так, в октябре прошлого года на основании предложений Transparency Kazakhstan были запущены технические изменения, которые со второго квартала 2019 года позволят фрилансерам оплачивать обязательные пенсионные отчисления на портале электронного правительства «e-gov».

Другое исследование Transparency Kazakhstan о таможенной коррупции стало основанием для ряда служебных проверок в Министерстве финансов, по итогам которых установлены крупные импортеры, регулярно занижавшие таможенные платежи при ввозе товаров из Китая. В  результате в бюджет страны не поступало в среднем 200 млрд. тенге в год. Также общественники рассказали о проблемах реализации в Казахстане задержанного на границах товара. Ущерб от простаивания конфиската в складах временного хранения еще предстоит оценить.