Молодые казахстанцы намерены мониторить систему госзакупок

Завышение закупочных цен во время проведения государственных закупок намерены отслеживать члены Молодежного ресурсного центра Казахского Национального университета им. аль-Фараби «Керемет». В августе в Алматы прошел семинар с участием представителей Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции на тему «О результатах мониторинга государственных закупок местных государственных органов на предмет завышения закупочных цен».

4 августа 2017 г. В Казахском национальном университете им. аль-Фараби в рамках проекта Общественная приемная «Гражданский контроль» по социальному заказу Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Республики Казахстан проведен семинар-совещание на тему «О результатах мониторинга государственных закупок местных государственных органов на предмет завышения закупочных цен».

Организатором выступил Молодежный ресурсный центр Казахского Национального университета им. аль-Фараби «Керемет».

В семинаре участвовали представители государственных органов, органов местного самоуправления, неправительственные организации, представители общественных организаций и ведущие ученые-юристы.

В ходе семинара-совещания обозначены проблемы мониторинга государственных закупок местных государственных органов, вопросы правового регулирования государственных закупок, роль и значение прогнозирования для практики мониторинга в правоприменительной деятельности.

На семинаре-совещании также обсуждены вопросы, касающиеся системы государственных закупок, виды процедур государственных закупок, выявление проблем в сфере реализации законодательства о закупках, коррупционные риски в системе государственных закупок,финансовые проблемы в области государственных закупок, мониторинг государственных закупок местных государственных органов на предмет завышения закупочных цен, контроль и надзор в сфере государственных закупок.

По итогам семинара-совещания были разработаны предложения и рекомендации по совершенствованию действующего законодательства в сфере регулирования системы государственных закупок и противодействия коррупции в данной области.

2017 жылдың 4 тамызында Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Агенттігінің әлеуметтік тапсырысы бойынша «Азаматтық бақылау» Қоғамдық қабылдау жобасы аясында «Сатып алу бағасын жоғарлатуға бағытталған жергілікті мемлекеттік органдардың сатып алуына мониторингтің нәтижесі туралы» тақырыбына арналған семинар-кеңесу өткізілді.

Ұйымдастырушысы ««Керемет» әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Жастар ресурстық орталығы» Қоғамдық ұйымы болды.

Семинарға мемлекеттік билік органдарының өкілдері, үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері, қоғамдық ұйымдардың өкілдері мен Қазақстанның жетекші ғалым-заңгерлері қатысты.

Семинар барысында жергілікті мемлекеттік органдардың мемлекеттік сатып алуына мониторинг, мемлекеттік сатып алудың құқықтық реттелуі, құқық қолданушылық қызметте мониторинг тәжірибесі үшін болджамдаудың рөлі мен маңызы мәселелері қарастырылды.

Сонымен қатар, семинар-кеңесуде мемлекеттік сатып алудың жүйесіне, мемлекеттік сатып алуды рәсімдеудің түрлеріне, сатып алу туралы заңнаманы іске асыру аясында туындап жатқан мәселелерге, мемлекеттік сатып алу жүйесіндегі жемқорлыққа бару тәуекеліне, мемлекеттік сатып алудағы қаржы мәселелеріне, сатып алу бағасын жоғарлатуға бағытталған жергілікті мемлекеттік органдардың сатып алуына мониторингке, мемлекеттік сатып алу аясындағы бақылау мен қадағалауға қатысты мәселелер талқыланды.

Семинар-кеңесудің нәтижесі бойынша мемлекеттік сатып алу жүйесін реттеу саласындағы және осы салада сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл аясындағы қолданымдағы заңнаманы жетілдіру жөнінде ұсыныстар әзірленді.

August 4, 2017 in Al-Farabi Kazakh national university within the framework of the project the public reception «Civil Control» on the social order of the Agency for Civil Service and Anti-Corruption of the Republic of Kazakhstan held a seminar-meeting «On the results of monitoring public procurement of local government bodies for overstating procurement prices.»

The organizer was the Youth Resource Center «Keremet» of Al-Farabi Kazakh national university.

Representatives of state authorities, representatives of non-governmental organizations, representatives of public organizations and leading Kazakh legal scientists took part in the seminar.

During the seminar, problems of monitoring public procurement of local government bodies, issues of legal regulation of public procurement, the role and importance of forecasting for monitoring practice in law enforcement activities were widely considered.

The seminar-meeting also discussed issues related to the public procurement system, types of public procurement procedures, identification of problems in the implementation of procurement legislation, corruption risks in the public procurement system, financial problems in public procurement, monitoring of public procurement of local government bodies for overstatement procurement prices, control and supervision of public procurement.

As a result of the seminar-meeting, were developed proposals and recommendations to improve the current legislation in the sphere of regulation of the public procurement system and combatingcorruption in this area.