Транспаренси Казахстан

О назначении исполнительного директора

Алматы, 30 марта 2016 г. — Общественный Фонд «Транспаренси Казахстан», национальное отделение международного антикоррупционного движения Transparency International объявляет о назначении на должность исполнительного директора Фонда Натальи Ковалевой. Также, были произведены изменения и замены в составе проектной команды Фонда.

Наталья Ковалева (Петякшева) родилась в г. Шымкент. Окончила Южно-Казахстанский Гуманитарный Университет. 20 лет проработала на казахстанском телевидении – репортером, выпускающим редактором, ведущей новостей, интервьюером в прямом эфире. Позже работала пресс-секретарем АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

Данные изменения являются плановыми в рамках реализации стратегии развития Фонда, призваны придать новый импульс развитию организации и усилить направления работы в рамках реализации глобальной стратегии международного движения до 2020 года.

Перед исполнительным директором Фонда ставятся задачи по развитию и диверсификации проектной деятельности, повышению качества управления и организационной стабильности.

Транспаренси Казахстан – неправительственная, некоммерческая организация, целью которой является работа в области противодействия коррупции. Мы сосредоточиваем свои усилия на проведении исследований и выработке рекомендаций по искоренению коррупции на системном уровне. Транспаренси Казахстан – национальное отделение международной организации Транспаренси Интернэшнл.

ПРОЕКТНАЯ КОМАНДА

МАДИНА АГАЕВА — Родилась 7 мая 1986 года. Окончила Университет Международного Бизнеса (UIB) по специальности Информационные системы и Финансы, Riga International School of Economics and Business Administration (2016 г.). Работала в разное время в коммерческих и государственных организациях на позиции специалиста по закупкам.

ДАНИЯР БЕКСУЛТАН — Родился 27 октября 1994 года. Окончил Колледж Казахского национального университета им. Аль-Фараби в г. Алматы по специальности правоведение. Продолжает обучение в Университете «Туран» по специальности юриспруденция. В разное время работал над проектами Молодежной информационной службы (МИСК), координировал проект ZhasCamp Kazakhstan.

Для справок и комментариев: 

Тел.: +7 (727) 3798450
Email: info@tikazakhstan.org


 

 

Алматы, 30 наурыз 2016 – «Транспаренси Қазақстан» Қоғамдық Қорының Transparency International халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы қозғалысының ұлттық бөлімі Қордың атқарушы директоры қызметіне       Наталья Ковалеваның тағайындалғаны туралы хабарлайды. Сонымен қатар, Қордың жобалық тобы құрамында да  өзгерістер мен жаңа тағайындаулар болды.

Наталья Ковалева (Петякшева) Шымкент қаласында дүниеге келген. Оңтүстік Қазақстан гуманитарлық университетін бітірген. 20 жылы бойы отандық телеарналарда тілші, шығарушы редактор, жаңалықтар жүргізуші болып жұмыс істеді. Соңғы жылдары «Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ баспасөз хатшысы қызметін атқарған.

Бұл өзгертулер Қор жұмысын дамыту стратегиясын жүзеге асыру шеңберінде жоспарланған болатын. Бұл — ұйымның дамуына жаңа серпін беру үшін және 2020 жылға дейін халықаралық қозғалысты дамытудың жаһандық стратегиясын жүзеге асыру шеңберінде жасалатын жұмыстарды жақсарту үшін жасалған қадам. Қордың Атқарушы директорына ұйымды және жобалық қызметті дамыту, басқару сапасын көтеру мен ұйым жұмысын тұрақтандыру міндеттері жүктелді.

Транспаренси Қазақстан — сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласында жұмыс жасайтын үкіметтік емес және  бейкоммерциялық ұйым. Ұйым өздері мақсат еткен бағытта зерттеулер жүргізеді. Жемқорлықты түп-тамырымен жою мақсатында ұсыныстар дайындауды қызметінің негізгі бағыты ретінде алған. Транспаренси Қазақстан — Transparency International халықаралық ұйымының ұлттық филиалы болып табылады.

Жобалық топ

Мадина Агаева — 1986 жылы 7 мамырда дүниеге келген. Халықаралық бизнес университетін (UIB) «Ақпараттық жүйелер және қаржы мамандығы» бойынша және Riga International School of Economics and Business Administration мектебін тәмамдаған. Ол коммерциялық және мемлекеттік мекемелерде сатып алу бойынша маман болып жұмыс істеді.

Данияр Бексұлтан — 1994 жылы 27 қазанда дүниеге келген. Алматы қаласында Әл Фараби атыңдағы Қазақ ұлттық университеті колледжін «Құқықтану» мамандығы бойынша бітірген. Қазіргі уақытта «Тұран» университетінде «Құқықтану» мамандығы бойынша білімін жалғастыруда. Ол «Қазақстан жастар ақпараттық қызметінде» әр түрлі жобаларда жұмыс істеді. Сонымен қатар, ZhasCamp бейресми конференциясы үйлестірушісі болған.


Almaty, 30 March 2016 — Civic Foundation «Transparency Kazakhstan», the National Chapter of the international anticorruption movement Transparency International announces the appointment of the new Executive Director Natalia Kovaleva. Changes were aslo made in the Foundation’s project team.

Natalia Kovaleva (Petyaksheva) was born in the city of Shymkent (Kazakhstan). She graduated from the Southern Kazakhstan Humanitarian University. She has 20 years of working experience on Kazakhstan TV in different positions: reporter, managing editor, news anchor, live interviewer. Later she continued her career as a press secretary for JSC «Housing Construction and Savings Bank of Kazakhstan».

Сhanges in the management were planned and made within the frameworks of the Foundation’s development strategy as well as the TI Global Development Strategy till 2020. It is expected that appointment of a new management will give an impulse to the organization and will strengthen our working areas.

In her role of Executive Director, Natalia will be responsible for the development and diversification of project activities, improvement the quality of management and organizational stability.

Transparency Kazakhstan — is the civil society organization working in the field of fighting corruption. We are focusing our efforts on research and development of recommendations for the elimination corruption. Transparency Kazakhstan is the National Chapter of the global international movement Transparency International leading the fight against corruption.

Project team

MADINA Agayeva, born on May 7, 1986. Graduated from the University of International Business (UIB) with a degree in Information Systems and Finance, Riga International School of Economics and Business Administration (2016). Previously she took various positions in private and public organizations as a Procurement Specialist.

Daniyar Beksultan, born on October 27, 1994. Graduated from the Kazakh National University after Al-Farabi College in law. He continues studies at the University of «Turan» in law. Previously he worked for the Youth Information Service (MISK), coordinated the project ZhasCamp Kazakhstan.

For contacts: 

Tеl.: +7 (727) 3798450
Email: info@tikazakhstan.org